"Ziguzaine" in "Tutti i colori del Folk" – Ribium – 1995

 “Trois” – Folkest dischi – 1997
 “Cidulis a Vidulis” e “Stike/Manfrine” in “Doimil, Music from Friuli” – Folkest dischi – 1999
 “Il bal da l’ors” – Folkest dischi – 2001
 “Furlana corfiota” in “Tribù Italiche: Friuli V.G.” World Music-Nota-Folkest dischi – 2001
"Scottish del gatto – Ballo dell’orso” in Keltica 055 – New Sounds – 2002